FILASTROCCHE MASCHERATE

Filastrocca popolare di San Salvatore sul Carnevale

“A matina di gioveddì grassu
di la fami mi vitti persu,
mi n’di ia nta nu gadduni
e n’cuntraia nu Gnuri
e mi minau nu timpuluni.

Eu ‘nci rissi: “Gnuri pirchì?”
mi ‘ndi mollau natri tri!
a poi ‘nci rissi: “Gnuri che ho fatto?”
mi ‘ndi mollau natri quattru!

Quandu vitti che è curta e mala pigghiata
mi ‘ndi ia ‘nta natra strata,
iddu vinni e mi ‘rrivau,
natri quattru mi ‘ndi sonau!”